Od 25 marca do 8 maja można składać wnioski w ramach programu „Badania na rynek”. Wiosenny nabór do Poddziałania 3.2.1 POIR podzielono na trzy równoległe konkursy:

– ogólny, z alokacją 850 mln zł,

– dedykowany miastom średnim, które charakteryzują się niskim poziomem inwestycji prywatnych i publicznych oraz wysokim bezrobociem – z alokacją 550 mln zł,

– „Dostępność plus”, gdzie przedmiotem wdrożenia są innowacje ukierunkowane na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – z budżetem 100 mln zł.

Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi aż 1,5 mld zł.

Do dofinansowania kwalifikowane są wydatki inwestycyjne m.in. na zakup maszyn i urządzeń, zakup nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu), roboty i materiały budowlane (do 20% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 mln zł), wartości niematerialne i prawne.

O dotację mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 ostatnich lat osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

– prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac stanowią podstawę projektu, i są kluczowe dla nowego produktu, usługi lub procesu.

Nowością w bieżącym naborze „Badań na rynek” są kryteria wyboru wniosków. Wprowadzone zmiany w zasadach oceny i aplikowania o wsparcie otwierają możliwość ubiegania się o dotację na wdrożenie wyników B+R większemu gronu przedsiębiorców.

Do najważniejszych udogodnień można zaliczyć:

  • obniżenie minimalnego budżet projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla wszystkich wnioskodawców do 1 mln zł (wcześniej było to 5 mln zł)
  • wprowadzenie możliwości dofinansowania projektu, w wyniku którego zostanie wprowadzona technologiczna innowacja procesowa (dotychczas wymagana była innowacja produktowa) na poziomie co najmniej krajowym,
  • zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania (poprzednio było to 20 mln zł).

Kolejne nabory w ramach „Badań na rynek” czekają na przedsiębiorców już jesienią 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!