Dlaczego warto skorzystać? Nowa perspektywa 2014-2020.

Zakres wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w okresie programowania 2007 – 2013 był wstępem do działań, których kulminacja nastąpi w latach 2014 – 2020.

Środki finansowe na badania i rozwój w najbliższych 6 latach są zakontraktowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach całego programu przewidziano ponad 16 mld PLN na wsparcie projektów związanych z prowadzeniem prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo przemysłowe.

Takie instrumenty jak popularne działanie 1.4 POIG oraz poddziałanie 1.3.1 POIG będą prowadzone również w okresie 2015-2020. Polska w latach 2014 – 2020 postawiła sobie za cel zrealizowanie projektów badawczo-rozwojowych w znacznej mierze dzięki infrastrukturze badawczej przedsiębiorstw i sektora nauki, stworzonej w latach ubiegłych w ramach POIG.

W nowej perspektywie finansowej projekty związane z badaniami i rozwojem dotyczyć będą głównie trzech podstawowych kwestii:

 • Wsparcie projektów prowadzonych przez konsorcja naukowo – przemysłowe.
 • Wsparcie projektów samodzielnie prowadzonych przez przedsiębiorstwa (ścieżka od początkowej fazy badań aż do komercjalizacji produktu).
 • Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.

Główną instytucją która rozdysponowuje dotacje na projekty badawczo rozwojowe jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBIR w 2015r. ogłosił już pierwsze konkursy jakie mają być finansowane ze środków POIR. Jest to m.in. :

„Szybka Ścieżka” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.1

Działanie w ramach „Szybkiej ścieżki” adresowane jest do przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

Celem projektów powinno być m.in.:

 • Opracowanie innowacji procesowych lub produktowych
 • Nawiązanie współpracy z sektorem B+R
 • Zwiększenie przychodów z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań

„Demonstrator” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 1.1.2

Finansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Dzięki realizacji projektu w ramach działania, podczas tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

W ramach programu POIR dofinansowane będą również konkursy wspierające przedsiębiorstwa sektorowo np. program INNOLOT związany z technologiami w lotnictwie lub INNOMED powołany w celu wsparcia rozwoju sektora medycznego.

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy którzy dziś zastanawiają się nad wsparciem inwestycji związanych z dużymi wdrożeniami nowatorskich rozwiązań powinni aplikować w ramach działań wspierających badania i rozwój. Pomoże to uzyskać wsparcie w późniejszym okresie związane z wdrożeniem technologii. Z zapowiedzi instytucji, które będą przyznawać dotacje jasno wynika, że wsparciu mają podlegać przede wszystkim innowacje radykalne, które często są związane z pierwszymi wdrożeniami wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie lub zleconych przez przedsiębiorców lub wynikające z własności przemysłowej. Warto podkreślić, że innowację radykalną osiągnąć można głównie dzięki prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Większość opracowanych patentów jest również efektem mniej lub bardziej szeroko zakrojonych działań badawczo-rozwojowych. Nad programami badawczymi powinni również pochylić się przedsiębiorcy posiadający infrastrukturę badawczą sfinansowaną w latach ubiegłych z POIG. Realizacja nowych projektów badawczo-rozwojowych może być pomocna w efektywnym wykorzystaniu zakupionego sprzętu.

Programy badawczo-rozwojowe są adresowane do każdego przedsiębiorcy, który zamierza rozszerzać skalę swojego biznesu, wprowadzając nowe rozwiązania zarówno do własnej oferty jak i do sposobu funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa (zarówno produkcyjnego jak i usługowego).

 

Historie sukcesu

Tes

Przeprowadzone prace B+R umożliwiły opracowanie prototypu ekologicznej maszyny rozdmuchowej
Waldemar Karaszewski – Prezes Zarządu

Poznaj historię skucesu

Badania i Rozwój w okresie 2007-2013

Jednym z najistotniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, jakie zostały dofinansowywane w latach 2007-2013 głównie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), ale również z Regionalnych Programów Operacyjnych dostępnych na poziomie wojewódzkim, była działalność badawczo-rozwojowa (B+R) prowadząca do powstania nowych produktów, usług i/lub procesów. Całkowita alokacja w ramach POIG wg projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na czerwiec 2014 roku wynosiła prawie 50 mld zł.

W latach 2007 – 2013 przedsiębiorcy chcący rozwijać się poprzez prowadzenie badań i prac rozwojowych mających na celu powstanie nowych technologii i produktów zostali beneficjentami konkursów organizowanych w ramach 1 osi priorytetowej POIG. Oś owa nosiła nazwę „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Większość pieniędzy w ramach tej osi powędrowała do jednostek naukowych, które realizowały projekty w ramach działań takich jak 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”. W ramach obu działań jednostki naukowe skonsumowały ponad 2,4 mld PLN. W ramach 1 osi priorytetowej pojawiło się również jedno działanie w całości oddane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju i było to działanie nr 1.5 „Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”, na które przeznaczono ponad 400 mln PLN.

Przedsiębiorcy dostali do dyspozycji działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, w ramach którego rozdysponowano ponad 1,8 mld PLN i pośrednio działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, na które przeznaczono ponad 1,5 mld PLN.

W programach badawczych przedsiębiorcy mogli liczyć na dofinansowanie takich kosztów jak:

 • wynagrodzenia zespołu badawczego biorącego udział w projekcie,
 • amortyzację sprzętu badawczego oraz innych urządzeń wykorzystywanych do badań,
 • zakup nowych urządzeń pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie do projektu badawczego,
 • zakupy specjalistycznych usług doradczych,
 • koszty materiałów niezbędnych do badań oraz koszty ogólne.

Oprócz działania 1.4 z programów badawczych przeznaczonych dla przedsiębiorstw istniały jeszcze inne narzędzia wsparcia jednak o dużo mniejszej skali np. „duży bon” lub „bon na innowacje” dotyczące zakupu prac badawczo-rozwojowych zleconych jednostkom naukowym. Inne duże przedsięwzięcia badawcze, w których udział brali przedsiębiorcy, miały miejsce w ramach działania 1.3 POIG, a przede wszystkim poddziałania 1.3.1. – „Projekty rozwojowe związane z dofinansowaniem konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych”. Poza wyżej wymienionymi programami finansowanymi ze środków europejskich dostępne były inne ciekawe narzędzia wsparcia wdrażane przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju min. Program GEKON, INNOTECH oraz PBS.

Przedsiębiorcy realizujący projekty B+R skupiali się głównie na opracowywaniu technologii i produktów, które poprawią ich konkurencyjność oraz pomogą im w wejściu na rynki międzynarodowe. Rozwiązywane problemy badawcze w projektach przedsiębiorstw najczęściej dotyczyły ich core biznesu. Przedsiębiorcy starali się dzięki projektom badawczym przełamywać najbardziej istotne dla nich bariery, tak aby wdrożenie wyników jakie osiągną było maksymalnie użyteczne dla ich działalności. Co warte podkreślenia, znaczna część takich badań podniosła radykalnie konkurencyjność tych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Często najbardziej spektakularne inwestycje wdrożeniowe były efektem właśnie projektów badawczo-rozwojowych. Podstawy inwestycji przedsiębiorstwa w postaci bogatego know-how, uzyskanego dzięki wielu próbom, testom oraz pilotażowym wdrożeniom zrobionym w projekcie badawczo-rozwojowym dawały potwierdzenie, że opracowana technologia lub produkt okażą się komercyjnym sukcesem.

Jednostki naukowe prowadzące badania miały dla odmiany na celu podejście bardziej kompleksowe w swoich projektach. Ich wyniki obejmowały najczęściej kilka dziedzin gospodarki. Efektem realizacji jednego projektu przez jednostkę naukową było co najmniej kilka odsłon opracowywanego sytemu, kilkanaście patentów oraz wiele wdrożeń komercyjnych. W większości realizowanych projektów jednostkom naukowym udało się doprowadzić do wspomnianego efektu.

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi

Dotacje na lata 2014-2020

Przewidywana kwota dotacji wyniesie ok. 265 mln Euro

Porozmawiaj z ekspertem

Porozmawiaj z ekspertem ADM Grup
Ksawery Kuligowski
doradca ds. projektów inwestycyjnych
tel.: 512 061 790
k.kuligowski@admgroup.pl