Dlaczego warto skorzystać? Nowa perspektywa 2014-2020.

Z analizy danych historycznych dotyczących programów wspierających innowacyjność nasuwa się wniosek, że ocena kryteriów związanych z innowacyjnością była z upływem lat coraz bardziej restrykcyjna. Zauważalne było również znaczące zwiększenie nacisku na posiadanie przez wnioskodawców wyników prac badawczo–rozwojowych czy praw własności przemysłowej. Na podstawie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014–2020 należy założyć, że w obecnej perspektywie finansowej nacisk ten jeszcze się zwiększy.

W nowym okresie budżetowym (2014 – 2020) na znaczeniu zapewne zyska klasyfikacja innowacji zgodna z Harvard Business Essential. Wniosek taki wynika z faktu, że w dokumencie nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) pojawia się pojęcie innowacji radykalnej. Natomiast na podstawie opracowania Managing Creativity and Innovation (Harvard Business Essentials) można stwierdzić, że innowacja radykalna to rozwiązanie całkowicie nowe, stanowiące odejście od wcześniej znanych metod czy technologii. Ten rodzaj innowacji nazywa się często przełomową, nieciągłą lub burzącą.

Informacja ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców planujących aplikować o dofinansowanie swoich inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z zapisów programu wynika jednoznacznie, że bezzwrotne formy wsparcia (dotacje) zarezerwowane będą właśnie dla projektów dotyczących innowacji radykalnych. Projekty o niższej skali innowacyjności będą mogły liczyć jedynie na zwrotne formy dofinansowania swoich inwestycji.
Z kolei alokacja na Regionalne Programy Operacyjne (RPO) będzie znacznie większa niż w poprzednim okresie (31,2 mld EUR z EFRR na lata 2014-2020 względem 17,3 mld EUR w latach 2007-2013), a jak wynika z dostępnych dokumentów Regionalnych Programów Operacyjnych, wydatki na innowacje będą stanowić znaczącą część ich alokacji.
Według danych Ministerstwa Gospodarki na oś II Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój przeznaczono 2,688 mld EUR. Z czego 1,443 mld EUR przypadnie na działania realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 624 mln EUR na działania, za które odpowiadać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś 629 mln EUR obejmie Ministerstwo Gospodarki.

Szukając analogii pomiędzy starym „POiG-iem” a nowym „POIR-em” można stwierdzić, że odpowiednikiem osi czwartej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie priorytet drugi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jedną z istotnych różnic między tymi dwoma osiami będzie fakt, że w nowym okresie budżetowym posiadanie wyników prac B+R będzie w większości naborów obligatoryjnym czynnikiem, warunkującym możliwość otrzymania wsparcia. Cel osi II Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój brzmiący: Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R w sposób jednoznaczny charakteryzuje zakres projektów planowanych do objęcia dofinansowaniem. Za komercjalizację według zapisów Programu uważać się będzie wdrożenie wyników badań w działalności przedsiębiorstwa.

W stosunku do POIG jest to zmiana dość znacząca. Dotychczas, posiadanie wyników prac B+R było kryterium obligatoryjnym w nielicznych działaniach osi czwartej POIG. Wyniki badań były natomiast jednym z czynników decydujących o innowacyjności technologii bądź produktu (np. w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny), lub były czynnikiem dodatkowo punktowanym (np.: w działaniu 4.4).
Obecnie, tj. w nowym okresie finansowania, zakończenie własnych badań bądź zakup usług badawczych czy ich wyników będzie tzw. kryterium dostępowym.

W obecnej perspektywie planuje się większe wykorzystanie instrumentów zwrotnych względem bezzwrotnych źródeł finansowania takich jak dotacje. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przewidywać, że mogą to być zarówno dopłaty do oprocentowania kredytów, preferencyjne pożyczki bądź gwarancje dla wnioskodawców nie posiadających zdolności kredytowej. Ponadto przewiduje się, że część środków dostępnych w ramach priorytetu II POiR przeznaczonych będzie dla podmiotów finansujących przedsięwzięcia biznesowe kapitałem prywatnym, takich jak fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu czy inkubatory technologiczne.

Historie sukcesu

Almot

Almot

Dzięki dotacjom wdrażamy opatentowaną technologię produkcji tłoków do silników, zwiększającą moc silników o 30% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa
Edyta Wojciechowska – Dyrektor Finansowy

Poznaj historię skucesu

Dotacje na Innowacje w okresie 2007-2013

Innowacyjność i innowacja to terminy, które na stałe weszły do słownika osób starających się o dotacje z funduszy europejskich i krajowych. Pojęcia te pojawiają się niemal w każdym ogłoszeniu konkursowym i we wszystkich dokumentach programowych. W wielu osiach priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013 ogłaszano konkursy promujące różnego rodzaju innowacje (m.in. osie 1, 4 i 8). Priorytet 1 nakierowany był na innowacje w B+R, priorytet 4 obejmował działania preferujące inwestycje polegające na implementacji innowacyjnych technologii oraz produktów, a priorytet 8 skupiał się na innowacjach w IT. Całkowita alokacja w ramach POIG wg projektów zakwalifikowanych do dofinansowania na czerwiec 2014 roku wyniosła prawie 50 mld zł.

W minionym okresie budżetowania (2007-2013) programem najintensywniej nastawionym na wprowadzanie innowacji był niewątpliwie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Obejmował on następujące osie priorytetowe:

 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 2. Infrastruktura sfery B+R
 3. Kapitał dla innowacji;
 4. Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
 5. Dyfuzja innowacji;
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji;
 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności;
 9. Pomoc techniczna.

Wśród polskich przedsiębiorców największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach osi 1 (głównie działanie 1.4), 4 i 8. Szczególnie Priorytet 4 skoncentrowany był na wdrażaniu innowacji w najczystszej postaci. Obejmował bowiem działania preferujące inwestycje polegające na implementacji innowacyjnych technologii oraz produktów. W minionej perspektywie 2007-2013 oś ta cieszyła się zdecydowanie największą popularnością wśród przedsiębiorców, ponieważ dawała możliwość dofinansowania projektów polegających na nabyciu innowacyjnych maszyn, których ciągle brakuje polskiej gospodarce (zwłaszcza małym i średnim firmom) oraz innych środków produkcji (np. nieruchomości produkcyjno-magazynowych).

Uogólniając można stwierdzić, że większość działań z osi czwartej dotyczyła wdrożenia innowacyjnych technologii i / lub produktów.

Bardzo ważnym aspektem była definicja nowej technologii. Istotny jest fakt, że inaczej była ona rozumiana w poszczególnych działaniach – a czasami różnice były diametralne. Przykładowo w ramach pierwszego działania w tym priorytecie (działanie 4.1) dokumentacja konkursowa stanowiła o inicjatywach technologicznych. Wdrażane w ramach tego konkursu technologie obowiązkowo musiały być wynikiem zakończonych prac badawczo – rozwojowych. Dlatego też działanie to ogłaszane było wraz działaniem 1.4, które zakładało dofinansowanie prac rozwojowych i badań przemysłowych. Regułą było wdrażanie w ramach działania 4.1 wyników badań dofinansowanych w ramach działania 1.4.

O ile w przypadku priorytetu 4.1. czynnikiem kluczowym były prace badawczo – rozwojowe to w drugim działaniu (4.2) nacisk był rozłożony równomiernie między prace B+R i wzornictwo przemysłowe lub użytkowe. Uściślając w konkursie tym mogły aplikować dwa typy projektów. W ramach pierwszej grupy przedsiębiorcy mogli starać się o wsparcie na uzyskanie statusu Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR). W drugiej zaś grupie firmy mogły ubiegać się o wsparcie w zakresie opracowania wzorów przemysłowych lub użytkowych i wdrożenia ich do produkcji poprzez zakup m.in. prac projektowych, usług doradczych i infrastruktury produkcyjnej (np.: środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych).

Działaniem, które charakteryzowało się zgoła odmienną definicją nowości i innowacyjności technologicznej był niewątpliwie Kredyt Technologiczny (działanie 4.3). Termin „innowacyjność” zastąpiony został sformułowaniem „nowa technologia”. Zmiana ta przysporzyła przedsiębiorcom znaczących problemów, gdyż większość firm nie potrafiła rozróżnić tych pojęć – a były między nimi istotne różnice.

W pierwszych naborach źródłem nowej technologii mogły być zarówno prawa własności przemysłowej (wzory użytkowe/ przemysłowe czy patenty) jak i usługi badawczo– rozwojowe które wpływały znacząco na sposób produkcji/świadczenia usług bądź na produkt końcowy.

W 2011 roku rozszerzono ten katalog o nieopatentowaną wiedzę techniczną (techniczne know-how). Definicja tej nowej grupy technologii była względnie szeroka i obejmowała rozwiązania, które:

 • pomimo posiadania zdolności patentowej, czyli zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej, w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej (na przykład jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa),
 • nie uzyskała jeszcze ochrony (jest zgłoszona do opatentowania, a przed uzyskaniem ochrony),
 • nie posiada zdolności patentowej, a jest przydatna do zastosowania w produkcji (w szczególności może to być wiedza obejmująca projekty racjonalizatorskie, czy też wiedza składająca się na wszelkiego rodzaju tajemnice przedsiębiorcy).

Dodatkowym wymogiem było zaksięgowanie know-how jako wartości niematerialnej i prawnej oraz przedstawienie go w ramach zwartego opracowania.

Jak widać spectrum potencjalnych „nowych technologii”, których wdrożenie kwalifikowało się do dofinansowania było bardzo szerokie.
Kolejnym działaniem z osi czwartej było działanie 4.4 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). Działanie to podobnie jak Kredyt Technologiczny dość znacząco ewoluowało na przestrzeni lat. W konkursach ogłaszanych w ramach tego działania niezwykle ważną rolę odgrywała innowacja produktowa. Według instrukcji wypełniania wniosku z 2008 roku innowacyjność produktowa definiowana była jako: wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego wyrobu lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio wyrobów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Należy zaznaczyć, że podejście Instytucji Pośredniczącej w ocenie nowych produktów bardzo się zaostrzyło w ciągu sześciu lat. Co do technologii wdrażanej w ramach tego działania to mogła ona być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia).

Przy czym w ostatnich konkursach za wdrożenie patentu lub wzoru użytkowego do którego wnioskodawca posiadał wyłączne prawo można było uzyskać odpowiednio 15 lub 10 punktów. Punkty można było uzyskać również za wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub zleconych).

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi

Dotacje na lata 2014-2020

Przewidywana kwota dotacji wyniesie ok. 265 mln Euro

Porozmawiaj z ekspertem

Porozmawiaj z ekspertem ADM Grup
Arkadiusz Sylpaczuk
doradca ds. projektów inwestycyjnych
tel.: 512 069 349
a.sylpaczuk@admgroup.pl