Prognoza na perspektywę UE 2014-2020

W latach 2014-2020 zakłada się kontynuację programów transgranicznych, transnarodowych i współpracy międzyregionalnej w zbliżonym formacie do zrealizowanych w minionej perspektywie. Na lata 2014-2020 ze źródeł UE na cel jakim jest rozwój europejskiej współpracy terytorialnej planuje się przeznaczenie blisko 9 miliardów euro.

Polskie programy transgraniczne dostaną olbrzymią do rozdysponowania kwotę 543 mln EUR. Ich beneficjentami będą przede wszystkim organizacje pozarządowe, JST, instytucje prowadzące działalność badawczą, czy kulturalną

 

Europejska Współpraca Terytorialna w okresie 2007-2013

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej, dla projektów realizowanych na terenie Polski przeznaczono łącznie ponad 700 mln EUR. Europejska Współpraca Terytorialna w Polsce realizowana była za pomocą kilkunastu różnych programów podzielonych w ramach 4 głównych grup.
I tak w latach 2007-2013 dostępne były:

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w ramach współpracy transgranicznej:

 • Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
 • Meklemburgia/Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Saksonia – Polska
 • Czechy – Polska
 • Polska – Słowacja
 • Południowy Bałtyk (Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)
 • Litwa – Polska

Dwa programy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa:

 • Polska – Białoruś – Ukraina
 • Litwa – Polska – Rosja

Programy z udziałem Polski w ramach współpracy transnarodowej:

 • Program Regionu Morza Bałtyckiego, gdzie oprócz Polski uczestniczyły w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony)
 • Program dla Europy Środkowej, gdzie oprócz Polski uczestniczyły w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony)

Dodatkowo ramach współpracy międzyregionalnej Polska uczestniczy w Programie Interreg IVC.

Zasadniczą różnicą między w/w rodzajami współpracy jest więc zakres terytorialny, jednakże typy programów są również zróżnicowane pod względem tematyki. Programy transgraniczne służyły głównie budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Natomiast programy transnarodowe i międzyregionalne stanowiły wsparcie dla projektów innowacyjnych istotnych dla obszarów należących do wielu państw, także poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wzmacniania potencjału instytucji i samorządów.

Według danych dotyczących beneficjentów Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę, realizowane było 440 projektów współpracy. Największy udział pod względem liczby oraz wartości przyznanego dofinansowania przypada projektom w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 , które sumarycznie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 181 mln EUR.
Wszystkie programy, bez względu na ich zlokalizowanie i cel główny miały jeden wspólny mianownik – pro-społeczny charakter. Każdy z nich odpowiadał problemom ludności zlokalizowanej w danym regionie geograficznym należącym do różnych Państw jednak z uwagi na cechy etniczne i historyczne zaszłości posiadających wiele wspólnych cech. W głównej mierze dotyczyły one: turystyki, dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz pobudzania przedsiębiorczości.

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi

Dotacje na lata 2014-2020

Przewidywana kwota dotacji wyniesie ok. 265 mln Euro

Porozmawiaj z ekspertem

Porozmawiaj z ekspertem ADM Grup
Ksawery Kuligowski
doradca ds. projektów inwestycyjnych
tel.: 512 061 790
k.kuligowski@admgroup.pl