Prognoza na perspektywę UE 2014-2020

Programy operacyjne na lata 2014 – 2020 z pewnością nie wykluczą w znaczący sposób aplikowania o środki na informatyzację firm, ale z całą pewnością zmienią źródła i sposób ich finansowania. Zasadnicza zmiana dotyczyć będzie przede wszystkim zmiany głównego programu operacyjnego, finansującego tego typu działania. Program „Innowacyjna Gospodarka”, obejmujący dotychczas projekty opisane powyżej, został zastąpiony przez Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”. Jego podstawowym celem będzie wsparcie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W takim ujęciu informatyzacja firm może pojawić się zaledwie jako element projektu (zakup specjalistycznego oprogramowania bądź hardware’u przy dużym przedsięwzięciu inwestycyjnym), ale nie jako samodzielny projekt, ukierunkowany na uruchomienie np. e-usługi bądź platformy B2B.

Wszystko wskazuje na to, iż znane nam dotychczas działania 8.1 i 8.2 znajdą swoje odpowiedniki w konkursach przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednak to zarząd każdego z województw kształtując swój Program będzie decydował, czy tego typu projekty będą finansowane w danym regionie. Dużych nadziei należy upatrywać również w nowych programie – Polska Cyfrowa 2014-2010 (POPC), uwzględniającego jednak przede wszystkim informatyzację sektora publicznego. W założeniach, planowana kwota przeznaczona na cały POPC wynieść ma ok. 2 mld EUR. Jest to kwota dwukrotnie wyższa w porównaniu do kończącej się perspektywy finansowej, kiedy to w obszarze IT alokacja wyniosła ok. 1 mld EUR, w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa planuje się wsparcie zastosowania rozwiązań informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w następujących zakresach:

  • poprawa funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych w przedsiębiorstwach,
  • wsparcie zastosowania TIK w produkcji i usługach,
  • wsparcie z zakresu e-handlu.

Jak zatem widać, perspektywy realizacji kolejnych projektów IT współfinansowanych ze środków unijnych przez polskich przedsiębiorców są obiecujące.

 

Historie sukcesu

Studio 55

Dzięki dotacjom zapewniliśmy stały dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom obszarów wiejskich powiatu człuchowskiego
Marek Szczerba – Członek Zarządu

Poznaj historię skucesu

 

Informatyzacja w okresie 2007-2013

Uruchomienie środków unijnych na lata 2007 – 2013 stworzyło dla polskich przedsiębiorców szereg nowych, nie spotykanych dotąd na taką skalę możliwości finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.Oprócz bardzo szerokiej oferty dofinansowania rozwiązań proinnowacyjnych – np. zakupu nowych linii technologicznych, a także projektów szkoleniowych czy badawczych zapewniono również specjalne możliwości finansowania projektów związanych z informatyzacją firm.

W zakończonej perspektywie finansowej 2007 – 2013 głównym źródłem finansowania tego typu przedsięwzięć był Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”. W ramach Priorytetu VIII tego programu – „Społeczeństwo informacyjne” wyodrębniono 2 specjalne działania, adresowane do firm MSP: działanie 8.1 – „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, umożliwiające finansowanie projektów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług oraz działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, umożliwiającego finansowanie działań dotyczących automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmami.

8.1 POIG – wsparcie start up’ów świadczących e-usługi

Działanie 8.1 POIG należy z całą pewnością zaliczyć do najbardziej rozchwytywanych programów finansowania projektów dla firm ze środków unijnych w latach 2007-13. Niewątpliwym atutem ogłaszanych konkursów była kwota i poziom dofinansowania: Wnioskodawcy mogli liczyć na 70–80% dofinansowania, przy maksymalnej kwocie wydatków sięgającej poziomu 700 000 PLN, a w pierwszych konkursach nawet 1 mln PLN (konkursy w latach 2008 i 2009). Możliwość korzystania z zaliczki, a więc wpłynięcia środków unijnych na konto jeszcze przed poniesieniem pierwszych wydatków, stwarzała dla wielu wnioskodawców dodatkowy argument, decydujący o złożeniu wniosku aplikacyjnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie konkursy, łączna kwota dofinansowania wybranych projektów wyniosła ponad 1,4 mld PLN, zaś średnia dotacja na jeden projekt kształtowała się na poziomie ponad 500 tys. PLN.

8.2 POIG – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Kolejną możliwością realizacji projektów, mających na celu poprawienie stanu infrastruktury informatycznej w firmach było działanie 8.2 POIG – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B“. Wsparcie dedykowane było dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski i planujących rozpoczęcie lub rozwój współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, usprawniającej wymianę danych między partnerami. Intensywność wsparcia była zależna m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i mogła wynosić do 70%. W ostatnich naborach i to kryterium zostało zastąpione jednym, wspólnym punktem odniesienia – korzystaniem ze wsparcia w ramach pomocy de minimis. Pozwalało to na uzyskanie dofinansowania 70% poniesionych wydatków nawet dla średnich przedsiębiorców, pod warunkiem nieprzekroczenia pułapu pomocy de minimis (max. 200 000 EUR uzyskanego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat). Kwota przyznawanej dotacji na projekt typu B2B nie mogła być niższa niż 20 000 PLN i jednocześnie nie mogła przekraczać 2 mln PLN (poza ostatnim naborem, w którym limit ten zniesiono).

Kwota dofinansowania zatwierdzonych wniosków wyniosła ponad 1,5 mld PLN, zaś średnia dotacja na jeden projekt kształtowała się na poziomie około 450 tys. PLN.

Działanie 8.2. POIG było adresowane do przedsiębiorców na innym stopniu zaawansowania działalności biznesowej, niż w przypadku projektów z 8.1 POIG. W przypadku 8.1 POIG wsparcie uzyskiwały projekty start up’owe, natomiast w przypadku 8.2 POIG meritum oceny projektu skupiało się na wykazaniu dotychczasowego dorobku współpracy z innymi podmiotami -przy założeniu, że im dłuższa współpraca, tym projekt jest bardziej premiowany. Docelowo, w ramach dotacji miały powstawać zintegrowane platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, pozwalające na ograniczenie ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów (m.in. wynikających ze skrócenia czasu realizacji zamówień, powstałego dzięki szybszej wymianie informacji pomiędzy kooperantami) i automatyzację procesów biznesowych (np. przesyłanie poprzez platformę informacji nt. wspólnie realizowanych zleceń, etapu ich realizacji, statusu realizacji zamówienia).

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

  1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
  2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
  3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
  4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

  1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
  2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi