Prognoza na perspektywę UE 2014-2020

Nazwa Programu POIiŚ w nowym okresie finansowania 2014-2020 pozostanie bez zmian. Na podstawie przyjętego w grudniu 2014 roku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, określono założenia finansowania inwestycji środowiskowych i infrastrukturalnych z budżetu UE. Projekt Programu zakłada realizację projektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, obszarów ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Według założeń, główne kierunki inwestycji określone w POIiŚ na lata 2007-2013 będą kontynuowane w POIiŚ 2014-2020. Głównym celem ma być wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel ten jednocześnie uwzględnia wymiar środowiskowy i gospodarczy prowadzonych inwestycji. W POIiŚ 2014-2020, bardziej niż w ramach poprzednio realizowanego POIiŚ 2007-2013, nacisk położony zostanie na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą głównie podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Kwoty wsparcia są na razie szacunkowe. Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 ma otrzymać ponad 82,5 mld EUR, w tym ok 27,5 mld EUR na Program Operacyjny Infrastruktura I środowisko (ok. 33%). W stosunku do POIiŚ 2007-2013 jest to kwota porównywalna, jednak w perspektywie większej alokacji środków z budżetu polityki spójności na nowy okres, udział POIiŚ w ogólnej puli finansowej na lata 2014-2012 jest mniejsza (wcześniej środki POIiŚ stanowiły około 40% ogólnej puli środków). Nie stanowi to jednak żadnej przeszkody w realizacji planowanych celów Programu POIiŚ w nowej perspektywie finansowej.

Sektory wsparcia POIiŚ pozostaną w większości takie, jakie w perspektywie finansowania 2007-2013, zmiany obejmą brak priorytetu wspierającego infrastrukturę szkolnictwa wyższego oraz zmniejszenie liczby priorytetów. Według POIiŚ na lata 2014-2020, przewiduje się dziewięć merytorycznych osi priorytetowych (finansowanych z FS i EFRR) oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej (finansowanej w całości z FS na rzecz całego PO IŚ).

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • promowanie strategii niskoemisyjnych;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 • rozwój infrastruktury środowiskowej;
 • dostosowanie do zmian klimatu;
 • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;
 • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
 • rozbudowa terminala LNG.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem.

Historie sukcesu

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Dzięki dotacjom UE zbudujemy zaplecze konferencyjno-rekreacyjne będące uzupełnieniem kompleksu muzealnego.
Anna Rzeszotarska – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Poznaj historię sukcesu

Infrastruktura i Środowisko  w okresie 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizowany w latach 2007-2013 był największym w historii Unii Europejskiej programem finansowanym z Unii Europejskiej. Głównym celem POIiŚ było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Definicja infrastruktury technicznej obejmuje wszelkie urządzenia techniczne i sieci przesyłowe zainstalowane w miastach, osiedlach lub w zakładach pracy, w celu ich prawidłowego funkcjonowania, tj.: środki transportu, sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna itp. POIiŚ ujmował w sobie infrastrukturę obejmującą aspekt techniczny i społeczny – oznacza to, iż rozwój regionów Polski uwarunkowany jest nie tylko inwestycjami w infrastrukturę transportową, lecz również w infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki, kultury, szkolnictwa wyższego oraz zdrowia. Założenie POIiŚ było takie, że tylko komplementarne wsparcie wszystkich rodzajów infrastruktury pozwoli osiągnąć założone cele, w postaci podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniosła 37,7 mld EUR, z czego wkład unijny to 28,3 mld EUR, zaś wkład krajowy – 9,4 mld EUR. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspierał takie dziedziny jak:

 • Środowisko
 • Transport
 • Energetyka
 • Ochrona zdrowia
 • Kultura
 • Szkolnictwo wyższe

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wskazuje na przekazanie największej puli kwotowej sektorowi transportu (19,6 mld EUR). Kolejnymi priorytetowymi sektorami są środowisko (ponad 5 mld EUR) i energetyka (1,7 mld EUR). Na pozostałe sektory przekazano po około 0,5 mld EUR.

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi

Dotacje na lata 2014-2020

Przewidywana kwota dotacji wyniesie ok. 265 mln Euro

Porozmawiaj z ekspertem

Porozmawiaj z ekspertem ADM Grup
Ksawery Kuligowski
doradca ds. projektów inwestycyjnych
tel.: 512 061 790
k.kuligowski@admgroup.pl