Perspektywa 2014-2020

Nowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, będący następcą PO KL 2007-2013, składać się będzie z pięciu osi priorytetowych:

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1. Poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych.
2. Interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

 • wsparcie ludzi młodych,
 • szkolnictwo wyższe,
 • innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

Osoby młode na rynku pracy

 • wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa dla młodych.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 • poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 • rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych,
 • wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej,
 • rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne),
 • wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych,
 • poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Alokacja Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 wyniesie 4 166,8 mln EUR. Ponadto do alokacji Programu wejdzie również kwota 252,4 mln EUR ze specjalnej linii budżetowej inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Minimalne zaangażowanie środków krajowych planowane jest poziomie 690 mln EUR.

W ramach programu nastąpią istotne zmiany względem POKL. Jedną ze zmian jest utworzenie Rejestru Usług Rozwojowych. Każda zainteresowana firma, instytucja czy osoba prywatna będzie mogła znaleźć w tym rejestrze informacje na temat podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze i in.. System będzie umożliwiać również ocenę tych podmiotów i świadczonych przez nie usług.

Historie sukcesu

Bell

Programu Kapitał Ludzki pomógł nam podnieść kwalifikacje zawodowe niemal 200 pracownikom firmy
Ewelina Cyndrowska – Koordynator Projektów Unijnych

Poznaj historię skucesu

 

Kapitał Ludzki w okresie 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) był jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych Polsce. Program był zgodny z założeniami Strategii Lizbońskiej która zakładała, iż rozwój kapitału ludzkiego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Celem powołania PO KL było uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy.

Program koncentrował zatem swoje działania wokół takich tematów jak:

 • Zatrudnienie
 • Edukacja
 • Integracja społeczna
 • Rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw
 • Budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej
 • Wdrażanie zasad i praktyk dobrego zarządzania

PO Kapitał Ludzki składał się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Całość kwoty przewidziana na realizację Programu wynosiła prawie 11,5 mld EUR co stanowi 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w latach 2007-2013. Kwota ta została podzielona pomiędzy następujące priorytety.

Priorytety POKL, komponenty centralne:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III. Wysoka jakość systemu oświaty
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
V. Dobre rządzenie

Priorytety POKL, komponenty regionalne:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Projekty w ramach POKL mogły być realizowane w trybie systemowym lub konkursowym. Tryb systemowy dotyczył ściśle określonej grupy beneficjentów wymienionej w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL. Natomiast beneficjentem w trybie konkursowym mógł być każdy podmiot a w szczególności: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki administracji samorządowej i rządowej, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, instytucje otoczenia biznesu i instytucje rynku pracy.

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi