Prognoza na perspektywę UE 2014-2020

Nowy okres programowania na najbliższe 7 lat przewiduje przeznaczenie ponad 96 mld EUR na rozwój Polski (82,5 mld EUR z budżetu UE).
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem jednym z celów całej perspektywy jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, z tym wyjątkiem, że większość dotacji przeznaczonych będzie na wzrost innowacyjności oraz inwestycje związane ze sferą badawczo-rozwojową. Jest to zgodne z przyjętym założeniem, iż polskie firmy muszą zacząć inwestować we własne pomysły, a nie kupować gotowe rozwiązania z zewnątrz.
Zgodnie z zapowiedziami, na działania skierowane do przedsiębiorstw planuje się przeznaczyć ponad 52 mld PLN, z czego 29 mld PLN dostępne będzie w programach regionalnych(kwoty te powiększone zostaną o 15% wkład z budżetu krajowego). Dotacje i instrumenty dla przedsiębiorców pochodzić będą z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić, na użyte sformułowanie „instrumentu”. Mowa tu o instrumentach zwrotnych czyli pożyczkach. W latach 2014-2020 zwiększy się znacząco ich rola w polskim systemie funduszy europejskich. Tak jak w przypadku lat 2007-2013 w ramach programu JEREMIE (Joint European Resources for Micro – to – Medium Enterprises), w nowej perspektywie utworzony zostanie system preferencyjnych pożyczek i poręczeń dla firm.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podkreśla, że wykorzystanie źródeł zwrotnych będzie szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w Regionalnych Programów Operacyjnych.

W inwestycjach wysoko innowacyjnych, wręcz rewolucyjnych w danej branży, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane będą dotacje bezzwrotne.

I tak w latach 2014-2020 planuje się realizację następujących priorytetów inwestycyjnych:

 

Priorytet inwestycyjny 1.2:

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I (badania i inwestycje), rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R (badawczo rozwojowymi) i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych.
Na poziomie regionalnym przewidziano działania w zakresie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – rozwój infrastruktury B+R oraz prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach służące realizacji regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji, a także wdrożenie dostępnych wyników prac B+R/technologii.

 

Priorytet inwestycyjny 2.2:

Rozwój produktów i usług opartych na TIK (technologiach informacyjnych i komunikacyjnych), handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK.

Na poziomie regionalnym planowane jest wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP) w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych. W ramach priorytetu dofinansować będzie można:

 • zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi,
 • wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP,
 • rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami,
 • zakup licencji na oprogramowanie,
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • uruchomienie portalu multimedialnego,
 • stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi on-line,
 • kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego.

 

Priorytet inwestycyjny 3.2:

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.
Na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocja gospodarcza i turystyczna regionu poprzez:

 • wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp.
 • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.

 

Priorytet inwestycyjny 3.3:

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.
Na poziomie regionalnym przewidziano projekty zwiększające aktywność inwestycyjną MŚP oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem firmy, w szczególności na obszarach wiejskich i obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego.

Do dofinansowania kwalifikować się będą m.in. projekty zakładające:

 • rozbudowę przedsiębiorstw prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych),
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych (ulepszonych produktów/usług) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

 

Priorytet inwestycyjny 4.2:

Promowanie efektywności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Przykładowe działania w zakresie wsparcia MŚP:

 • efektywność energetyczna MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody),
 • audyty energetyczne dla MSP jako element kompleksowy projektu.

 

Priorytet inwestycyjny 6.5:

Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów zdegradowanych i redukcja zanieczyszczenia powietrza.

Planuje się wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza dla sektora MŚP, w tym instalacje i urządzenia (np. filtry) do redukcji zanieczyszczeń powietrza (pyłowe, gazowe), systemy monitoringu powietrza.

 

Priorytet inwestycyjny 8.7:

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie usług adresowanych do indywidualnych osób ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.Planowane działania przewidują:

 • instrumenty finansowe, w tym preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 • dotacje na spłatę odsetek,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na dzień dzisiejszy każdy z regionalnych (jak również ogólnopolskich) programów przewiduje finansowanie w formie dotacji jak i instrumentów zwrotnych. Zakłada się, że minimum 30% środków planowanych do rozdysponowania przyjmie formę preferencyjnych pożyczek i poręczeń. Nie należy jednak obawiać się braku dotacji w bezzwrotnej postaci.

Zgodnie z planami, projekty wysoko innowacyjne, szkolenia, dostosowanie do wymogów środowiskowych oraz skierowane na rozwój działalności internetowej finansowane będą w formie wsparcia bezzwrotnego.

 

Historie sukcesu

Secura B.C.

Dzięki dotacjom wdrożyliśmy do produkcji nowe ulepszone produkty w postaci różnorodnych rękawic elektroizolacyjnych
Włodzimierz Piłaciński – Prezes Zarządu

Poznaj historię skucesu

Przedsiębiorczość  w okresie 2007-2013

Polski wzrost gospodarczy uzależniony jest od kondycji polskiej przedsiębiorczości. Fundusze pomocowe, dostępne są dla polskich przedsiębiorstw od 1998 roku, jednak dopiero od 2007 roku miały bezpośrednie przełożenie na stan polskiej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze wykorzystali perspektywę finansową 2007-2013. Do końca maja 2014 roku* (dane na podstawie informacji miesięcznej nt. wykorzystania środków UE w ramach NSRO, www.mir.gov.pl), w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 podpisano prawie 100 tysięcy umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania około 274 mld PLN, z czego około 25% obejmuje projekty dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych, a 75% z programów krajowych (POIG, POIiŚ, POKL, POPT. PORPW, POEWT).

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi

Dotacje na lata 2014-2020

Przewidywana kwota dotacji wyniesie ok. 265 mln Euro

Porozmawiaj z ekspertem

Porozmawiaj z ekspertem ADM Grup
Arkadiusz Sylpaczuk
doradca ds. projektów inwestycyjnych
tel.: 512 069 349
a.sylpaczuk@admgroup.pl