Prognoza na perspektywę UE 2014-2020

W kolejnych siedmiu latach realizowany będzie nowy Program Polska Wschodnia 2014-2020, którego budżet to 2,117 mld EUR. Dostępna pula środków jest niewiele niższa do poprzedniej alokacji środków dla 5 wschodnich województw kraju. Główny cel nowego programu skoncentrowany jest wokół następujących zagadnień:

 • wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, podnoszenie ich aktywności w obszarze B+R,
 • tworzenie powiązań kooperacyjnych oraz promocja na rynkach międzynarodowych.
 • rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z powiązanymi obszarami funkcjonalnymi, w tym komunikacji miejskiej.
 • inwestycje w infrastrukturę kolejową zwiększające spójność sieci wewnątrz makroregionu.

Wsparcie będzie można otrzymać w ramach 4 osi priorytetowych:

 

I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe działania:

 • wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze;
 • wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa;
 • wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu startup.

Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu akceleracji pomysłów, realizowanego przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne wsparcie skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup utworzonych na bazie pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia w ramach Platformy.

Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej Platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności w makroregionie.

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem wsparcia jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności m.in. związane z uzyskaniem przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, przedstawieniem możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowaniem oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Przewiduje się również wsparcie udziału MŚP w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działania strategii.

Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Adresatem wsparcia są MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jego celem jest zwiększenie potencjału firm z Polski Wschodniej w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Wsparcie udzielane będzie w ramach dwóch poddziałań.

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

Współpracujce ze sobą firmy będą mogły otrzymać dotację na projekty prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez MŚP.

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach tego podziałania konsorcja MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane w tym zakresie projekty muszą mieć charakter innowacyjny.

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

PO PW zapewni MŚP kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania wzornictwa, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej. W strategii sformułowany zostanie zakres działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

Następnie, na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski

Program przewiduje dofinansowanie kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego, obejmujące takie zadania jak:

budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru
budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych
wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

Poprawa układów transportowych 5 miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych na zasadach przewidzianych w Umowie Partnerstwa.

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Fundusze PO PW zostaną przeznaczone na inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie stolic województw Polski Wschodniej, zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T. Przewiduje się również inwestycje dotyczące budowy/przebudowy dróg wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych, włączające je do systemu dróg krajowych, w tym sieci TEN-T.

III. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Jednym z celów Programu jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Środki PO PW zostaną przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Interwencja obejmuje inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków).

Kompleksowe inwestycje w ponadregionalną infrastrukturę kolejową doprowadzą przede wszystkim do podwyższenia parametrów technicznych linii kolejowych, co spowoduje zwiększenie przepustowości połączeń pasażerskich i towarowych między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

 

Jak wynika z projektu na Innowacyjną Polskę Wschodnią ma być przeznaczonych 485 mln EUR, na przedsiębiorczość 474,5 mln EUR, nowoczesną infrastrukturę transportową 843,3 mln EUR, a na infrastrukturę kolejową 280,4 mln EUR. 34 mln EUR zostanie przeznaczone na wsparcie wdrażania programu.

Głównymi adresatami wsparcia w nowym programie dla Polski Wschodniej będą przedsiębiorcy, konsorcja, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK.

Nowy Program Polska Wschodnia 2014-2020 ukierunkowany jest na realizację działań silnie akcentujących wdrażanie procesów innowacyjnych opartych na regionalnym potencjale badawczym oraz silnym potencjale gospodarczym i przedsiębiorczym, dzięki współpracy przedsiębiorstw, jednostek B+R oraz administracji. Tak obrany kurs z pewnością przyczyni się do realizacji wielu śmiałych przedsięwzięć oraz podniesie konkurencyjność makroregionu, zdolność absorpcji i generowania innowacji. Wpłynie w pozytywny sposób na tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w makroregionie, jak również przyczyni się do umocnienia i utrwalenia więzi współpracy branżowej i współdziałania z pomiotami ze sfery B+R.

Program Polska Wschodnia 2014-2020 będzie jak dotąd wzmacniał dotychczasowe efekty środków unijnych zainwestowanych do tej pory na terenie pięciu wschodnich województw Polski. Kolejne projekty i inwestycje umożliwią zwiększenie dynamiki życia społeczno-gospodarczego, wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej, rozwój sektora MŚP oraz polepszenie jakości życia mieszkańców.

 

Historie sukcesu

Elbląski Park Technologiczny

Dzięki dotacjom UE stworzyliśmy pierwszy Park Technologiczny na Warmii i Mazurach
Paweł Lulewicz – Dyrektor EPT

Poznaj historię skucesu

 

Rozwój Polski Wschodniej  w okresie 2007-2013

Ideą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) było pobudzenie wzrostu gospodarczego województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Tych pięć regionów nadal znajduje się wśród 20 najbiedniejszych regionów UE, z PKB per capita pomiędzy 42 a 47 % średniej UE-27. Myśl przewodnia programu opierała się na projektach korzystnych dla wszystkich pięciu województw, wzmacniających działanie innych programów unijnych na obszarze wschodniej Polski. Na projekty realizowane w PO RPW na lata 2007-2013 przeznaczono 2,3 mld EUR ze środków Unii Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Tworzone parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe dla firm, a także budowane i modernizowane drogi oraz obwodnice stwarzają coraz lepsze warunki do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwój obszaru napędza również wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych na uczelniach oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Co oferujemy?

Kompleksowa realizacja projektu

 1. Analiza potrzeb i dobór źródeł finansowania
 2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 3. Wsparcie na etapie oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie
 4. Wsparcie na etapie realizacji oraz rozliczania projektu

Poznaj szczegóły usługi

Audyt unijny

 1. Audyt stały. Usługa opierająca się na stałych konsultacjach i przygotowywanych dla Klienta na bieżąco raportach, mających na celu wskazywanie możliwych projektów i źródeł ich finansowania w ramach nadchodzących i aktualnie dostępnych programów wsparcia.
 2. Audyt początkowy. Ocena projektu Klienta pod kątem aktualnie dostępnych programów wsparcia.

Poznaj szczegóły usługi

Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod indywidualne potrzeby projektu, m.in.: ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa), opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena efektywności projektu, opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów, analiza finansowa wraz z prognozami, sformułowanie rekomendacji, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii itp.

Poznaj szczegóły usługi