Spółka ADM Consulting Group została powołana w 2007 roku przez grupę ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym. Założyciele ADM Consulting Group współtworzyli polski rynek doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Historia ADM Consulting Group

Spółka ADM Consulting Group została powołana w 2007 roku przez grupę ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym. Główną działalnością spółki było (i jest do dnia dzisiejszego) pozyskiwanie dla Klientów środków finansowanych na rozwój i realizację celów biznesowych i inwestycyjnych.

Założyciele ADM Consulting Group współtworzyli polski rynek doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska dostała do dyspozycji środki tzw. przedakcesyjne (PHARE, SAPARD, ISPA), a w 2004 roku uruchomiono pierwsze fundusze strukturalne (SPO WKP, SPO ROL, ZPORR). Już od 2002 roku, dzięki pracy w nielicznych jak na tamten okres firmach doradczych pozyskujących dotacje, byli czynnymi uczestnikami tworzenia się i ewaluacji systemu absorbcji środków UE.

Dzięki zdobytej, praktycznej wiedzy i znajomości potrzeb przedsiębiorców-beneficjentów w 2007 roku zdecydowali się na utworzenie własnej firmy doradczej z jasno zdefiniowanym celem ustanawiającym nowe standardy – kompleksowość oraz najwyższa jakość usług.

W pierwszym okresie działalności ADM Consulting Group posiadała również dział zajmujący się tworzeniem dedykowanych systemów informatycznych dla biznesu. Po upływie 2 lat dział ten został wyodrębniony ze spółki i przekształcony w odrębny podmiot (należący do dziś do ADM Consulting Group S.A.).

W roku 2007 spółka posiadała jeden oddział zlokalizowany w Gdyni i obsługiwała Klientów głównie z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Pod koniec 2008 roku wraz z rozwojem działalności i zwiększaniem liczebności zespołu, utworzony został oddział w Warszawie. Na przełomie kolejnych 5 lat ADM Consulting Group znacząco zwiększyła zasięg swojej działalności. Zatrudnienie w firmie wzrosło o 200%, a usługi były świadczone już dla Klientów ze wszystkich 16 województw.

W 2012 roku ADM Consulting Group zmieniła formę prawną działalności – przekształcona została w spółkę akcyjną. Zmiana ta miała na celu podniesienie standardów wewnętrznych w firmie, jak również zapewnienie pełniej transparentności prowadzonej działalności. Dodatkowo, realizując przyjętą strategię rozwoju oferta spółki rozszerzona została o dodatkowe usługi, takie jak kojarzenie partnerów biznesowych, „research” technologiczny oraz nadzór nad współpracą na linii nauka – biznes. Równolegle rozwijano usługi w zakresie doradztwa strategicznego i corporate finance.

W 2014 roku ADM Consulting Group S.A. wprowadziło kolejne zmiany wynikające z naturalnego, choć wciąż dynamicznego rozwoju. W celu podniesienia standardu świadczonych usług wdrożono system ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Zespół ADM Consulting Group powiększył się o nowych, doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów oraz uruchomiony został oddział we Wrocławiu.

Zespół

Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów, funkcjonujący w ramach 3 wyspecjalizowanych działów. W odróżnieniu od stosowanych często w branży praktyk wszyscy eksperci są etatowymi pracownikami ADM Consulting Group S.A.
Więcej

Struktura Organizacyjna

Zgodnie z przyjętym na początku działalności celem – kompleksowość oraz najwyższa jakość usług, ustalone zostały wewnętrzne standardy umożliwiające osiągnięcie w/w założeń. Każdy projekt jest prowadzony wg wypracowanych przez lata procedur. Aby je wzmocnić spółka wdrożyła w 2014 roku system ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Więcej

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl