Tytuł projektu:
„Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Bell PPHU” nr POKL.08.01.01-14-853/10 współfinansowany ze środków EFS w ramach realizacji POKL Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 198 pracowników Bell PPHU co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i prestiżu firmy na rynku. Cel ten jest tożsamy z zaproponowaną w projekcie tematyka wsparcia. Zostanie on osiągnięty do czasu zakończenia projektu i wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, które zostaną rozwiązane poprzez jego realizacje.

Celami szczegółowymi projektu są: przeszkolenie 220BO, uzupełnienie wiedzy niezbędnej do pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników/uczestników oraz nauka języków obcych przez 20BO. Cele szczegółowe zostaną osiągnięte do czasu zakończenia projektu.

Powyższe cele spełniają wszystkie kryteria SMART (sa szczegółowe, mierzalne, akceptowalne/trafne, realistyczne oraz określone w czasie) i wynikają z celu działania 8.1 POKL

 

Innowacyjna Gospodarka