Jakra

Uruchomiliśmy linię technologiczną służąca do produkcji profili stalowych do drzwi i okien – pierwszą tego typu w Polsce
Jarosław Jabłoński – Członek Zarządu

Historia Sukcesu Jakra Corporation

JAKRA Corporation Sp. z o.o. działa na rynku producentów stolarki otworowej. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja drzwi przeciwpożarowych stalowych, drzwi, ścianek, bram, świetlików przeciwpożarowych oraz bram garażowych. Od 2010 roku firma posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN EN 9001:2008 oraz liczne certyfikaty zgodności swoich wyrobów z aprobatami technicznymi dla wyrobów przeciwpożarowych, wystawione przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Przedsiębiorczość – Program 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM

Inwestycja realizowana przez Spółkę JAKRA Corporation w roku 2012 w ramach działania 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości”, pn. „Znaczące udoskonalenie produktów oraz wprowadzenie do oferty JAKRA Corporation nowych usług dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii malowania proszkowego”, obejmowała zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń składających się na nowoczesną linię do malowania proszkowego. Dzięki w/w inwestycji możliwe było wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług: malowania proszkowego oraz oczyszczania elementów (obróbka strumieniowo-ścierna). Realizacja projektu umożliwiła usprawnienie bieżącej działalności dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 1,4 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 460 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki realizacji inwestycji Spółka JAKRA Corporation znacząco poprawiła swoją pozycję na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Oprócz nowych usług i produktów w ofercie spółka uniezależniła się od usług podwykonawców, co znacząco zwiększyło jej moce wytwórcze. Inwestycja miała bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe – wzrost przychodów ze sprzedaży w 2013 wynosił ponad 30% w stosunku do roku 2011.

Przedsiębiorczość – Program 1.7. „Promocja Gospodarcza” RPO WM

Inwestycja realizowana przez Spółkę JAKRA Corporation w roku 2012, w ramach działania 1.7. „Promocja gospodarcza”, pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa JAKRA poprzez zintensyfikowanie działań promocyjnych i uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych”, obejmowała uczestnictwo Spółki JAKRA w charakterze wystawcy w trzech imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych w Polsce (m.in. BUDMA w Poznaniu, Interbud w Łodzi), a także samodzielne zorganizowanie 3 branżowych misji gospodarczych na terenie Europy oraz 1 branżowej misji gospodarczej na terenie Chin. Całkowita wartość projektu wynosiła około 400 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 115 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki uczestnictwu w zaplanowanych wydarzeniach promocyjnych możliwe stało się zaprezentowanie oferty firmy szerokiemu gronu Klientów indywidualnych i biznesowych, co przyczyniło się do istotnego zwiększenia przychodów ze sprzedaży i wzmocnienia kondycji finansowej firmy. Ponadto, uczestnictwo w wybranych targach i misjach gospodarczych stanowiło doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wyszukiwania potencjalnych kooperantów. Bezpośrednim rezultatem projektu było podpisanie czterech nowych kontraktów handlowych.

Przedsiębiorczość – Program 6.1. „Paszport do eksportu”

Inwestycja realizowana przez Spółkę JAKRA Corporation w roku 2014, w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”, pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji firmy JAKRA na rynki zagraniczne”, obejmowała działania służące ekspansji produktów firmy na dwa rynki zagraniczne: rosyjski i ukraiński. Do chwili realizacji projektu JAKRA nie prowadziła działalności eksportowej. Realizacja działań tj. udział w Międzynarodowych Targach wystawienniczych w Poznaniu (Budma), Kijowie (Interbudexpo), Moskwie (MosBuild) oraz organizacja misji gospodarczej w siedzibie firmy umożliwiła Spółce prezentację swojej oferty zagranicznym kontrahentom, a opracowanie strategii finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstwa umożliwiło dokładne zaplanowanie ekspansji na rynki zagraniczne. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 610 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 410 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki uczestnictwu w zaplanowanych wydarzeniach promocyjnych możliwe stało się nawiązanie relacji biznesowych z partnerami, którzy będą odbierać hurtowe ilości drzwi i okien od przedsiębiorstwa i dalej sami będą dystrybuować je na rynkach docelowych. Umożliwi to obsługę jeszcze większej ilości zamówień i osiągnięcie w związku z tym efektu skali, przekładającego się na wzrost ilości przychodów pochodzących z eksportu – o ok. 300 tys. PLN już w 1 roku po zakończeniu projektu. Bezpośrednim rezultatem będzie również osiągnięcie udziału eksportu w sprzedaży ogółem na poziomie ok. 5 % w okresie 3 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

Dotacje na Innowacje – Działanie 4.6  Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie  wynalazku”

Przedsięwzięcie realizowane przez Spółkę JAKRA Corporation w latach 2013-2014, w ramach działania  „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” 4. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pn. „Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych przez firmę JAKRA”, obejmowało wdrożenie do środowiska produkcyjnego innowacyjnej (autorskiej) technologii wytwarzania drzwi ognioodpornych z profili ocynkowanych. Sposób wytwarzania innowacyjnych drzwi został zgłoszony do opatentowania w Urzędzie Patentowym RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 12,4 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 5 mln PLN.

Efekty inwestycji

W ramach realizacji projektu firma JAKRA Coroporation Sp. z o.o. zleciła wykonanie nowej linii technologicznej i wprowadziła do oferty przedsiębiorstwa nowy produkt – drzwi ognioodporne z profili ocynkowanych. Bezpośrednim rezultatem jest osiągnięcie 30% udziału przychodów ze sprzedaży nowego produktu poza terenem Polski w przychodach ze sprzedaży nowego produktu ogółem. Ponadto spółka jako pierwsza w branży znacząco zautomatyzowała proces produkcyjny co miało bezpośredni wpływ na podwyższenie jakości produktów.

Informatyzacja – Program POIG 8.2.

Inwestycja realizowana przez Spółkę JAKRA Corporation w latach 2014-2015 w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, pn. „Integracja procesów handlowych, realizacyjnych i logistycznych firmy JAKRA i jej Partnerów poprzez wdrożenie autorskiego systemu B2B”, obejmowała zakup i wdrożenie systemu B2B, który automatyzuje oraz usprawni procesy biznesowe, jakie realizowane są przez Spółkę JAKRA w kooperacji z dotychczasowymi i przyszłymi Partnerami biznesowymi. Systemem objęte zostały m.in. takie procesy jak tj.: proces rozwoju produktu, obsługi zleceń, fakturowania, gospodarki magazynowej. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej we wszystkich automatyzowanych procesach. Ponadto, w ramach relacji B2B JAKRA świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowaną usługę w formule SaaS: zdalne, samodzielne projektowanie zamawianych wyrobów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 950 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 450 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki wdrożeniu systemu B2B Spółka JAKRA zredukuje czas wykonania jednego zamówienia o ponad 30%, w związku z czym możliwe będzie obsłużenie większej ilości odbiorców. Bezpośrednim rezultatem inwestycji będzie objęcie współpracą B2B 7 kooperantów krajowych i zagranicznych. Realizacja inwestycji znacząco poprawi również wyniki finansowe spółki – możliwy będzie ok. 15% wzrost średniego miesięcznego zysku z działalności operacyjnej w 2015, w stosunku do roku 2013.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl