Secura B.C.

Dzięki dotacjom wdrożyliśmy do produkcji nowe, ulepszone produkty w postaci różnorodnych rękawic elektroizolacyjnych dr inż. Włodzimierz Piłaciński – Prezes Zarządu

Historia Sukcesu Secura BC

Firma SECURA B.C. istnieje na rynku od 1984 roku i jest uznanym producentem filtrów, materiałów filtracyjnych oraz Środków Ochrony Indywidualnej (rękawic elektroizolacyjnych, półmasek przeciwpyłowych przeciwgazowych, żelu i kremu ochronnego do rąk). Oprócz działalności produkcyjnej i handlowej firma świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego i realizacji projektów głównie dla przemysłu spożywczego. Produkty Spółki są certyfikowane, a o uznaniu produktów przez rynek świadczą przyznane wyróżnienia, m.in. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2010, Medal Europejski dla filtrów do cieczy typu melt-blown, Ambasador Polskiej Gospodarki edycja 2010.

Przedsiębiorczość – Działanie 1.8. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” RPO WM

Projekt realizowany przez Spółkę SECURA BC w latach 2012-2013, pn.: „Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko SECURA BC w Warszawie poprzez optymalizację technologii oraz zakup i instalację urządzeń dostosowujących przedsiębiorstwo do wymogów BAT” współfinansowany był w ramach działania 1.8. „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”. Inwestycja obejmowała prace związane z termomodernizacją hali produkcyjnej oraz zakup i wdrożenie urządzeń do produkcji filtrów, dające w efekcie zmniejszenie emisji substancji szkodliwych oraz racjonalniejsze zużycie zasobów. Zakup nowych urządzeń miał na celu dostosowanie produkcji filtrów do wymogów BAT. Techniki BAT (ang. Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki) to przedsięwzięcia w zakresie wdrażania tzw. „czystych technologii” (mających na celu redukcję zanieczyszczeń u źródła) i/lub podejmowanie działań związanych z tzw. „oczyszczaniem na wylocie” (oczyszczanie nośników, tj. woda, powietrze, gleba z odpadów i zanieczyszczeń po zakończeniu każdego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie). Całkowita wartość projektu wynosiła prawie 2 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 570 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Rezultatem projektu jest ograniczenie lub eliminacja zanieczyszczeń środowiska spowodowanych procesem produkcji filtrów, tj.:

  • zmniejszenie emisji substancji lotnych do powietrza (m. in. pyłu zawieszonego, pochodzącego z produkcji, występującego w postaci kłaczków włókniny) jak również ograniczenie emisji CO2: o 420 ton/rok;
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej procesu produkcji filtrów: o 325 MWh/rok;
  • zmniejszenie produkcji ścieków: o 7,5 m3/rok;
  • wprowadzenie utylizacji odpadów produkcyjnych, które wykorzystane będą do produkcji materiału sorpcyjnego przy niższych kosztach produkcji i o ponad 50% niższych nakładach energii.

Przedsiębiorczość – Działanie 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM

Inwestycja realizowana przez Spółkę SECURA BC w latach 2013-2014, w ramach działania 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pn.: „Inwestycja w nową technologię oraz nowy system produkcji rękawic elektroizolacyjnych drogą do wzrostu konkurencyjności SECURA BC Sp. z o.o.”, obejmowała modernizację pomieszczeń oraz linii produkcyjnych, a także zakup i montaż urządzeń, dające w efekcie wdrożenie nowego, bardziej efektywnego systemu produkcji rękawic elektroizolacyjnych, który umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu oraz zminimalizuje oddziaływanie produkcji na środowisko. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 3,2 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 1 mln PLN.

Efekty inwestycji

Rezultatem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa dwóch nowych i dwóch ulepszonych produktów w postaci różnorodnych rękawic elektroizolacyjnych, odpornych na łuk elektryczny, produkowanych z ulepszonej przez SECURA BC mieszanki lateksowej. Efektem wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów będzie również zwiększenie przychodów ze sprzedaży o około 15%, już w roku 2015 (w stosunku do roku 2013).

Informatyzacja – Program POIG 8.2

Inwestycja realizowana przez Spółkę SECURA BC w latach 2014-2015, w ramach działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pn.: „Wdrożenie systemu B2B integrującego i usprawniającego procesy biznesowe spółki SECURA BC i jej partnerów biznesowych”.

Projekt obejmuje zakup sprzętu informatycznego i wdrożenie systemu B2B, dzięki któremu procesy: sprzedaży, logistyki oraz komunikacji zostaną zautomatyzowane. W ramach projektu wdrożone zostaną technologie podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej we wszystkich automatyzowanych procesach. Ponadto, w ramach relacji B2B SECURA BC świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowaną usługę w formule SaaS: inteligentnego systemu rekomendacji produktów udostępnianych przez firmę. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 450 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 315 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Wprowadzenie nowego systemu informatycznego typu B2B w zasadniczy sposób wpłynęło na udoskonalenie procesu organizacyjnego w przedsiębiorstwie SECURA BC poprzez:

  • zwiększenie efektywności realizowanych zamówień przez skrócenie czasu ich trwania,
  • eliminację błędów podczas składania zamówień, dzięki nowym rozwiązaniom dotyczącym aktualizacji stanów magazynowych i przekazywania o nich informacji do zainteresowanych podmiotów,
  • wprowadzenie wirtualnej komunikacji pomiędzy firmą SECURA BC i jej partnerami,
  • możliwość obsługi zachodzących procesów biznesowych z różnych lokalizacji o każdej porze dnia i nocy.

Bezpośrednim rezultatem inwestycji jest objęcie współpracą B2B 29 kooperantów krajowych i zagranicznych. Realizacja inwestycji znacząco poprawi również wyniki finansowe spółki – możliwy będzie ok. 30% wzrost średniego miesięcznego zysku z działalności operacyjnej w roku 2016, w stosunku do roku 2014.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl